คณะศึกษานิเทศก์

นายปรีชาพล ทองพลอย
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. โทร.0655781764
อีเมล์ : trainer3@rnedu.go.th, preechapol@esdc.go.th

นายษณกร เสนาะเสียง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0819569280
อีเมล์ : sanakorn@esdc.go.th

นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0860572332
อีเมล์ : penny.2510@hotmail.com

นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 097-459-2939
อีเมล์ : s.chaiwatcharin@gmail.com

นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. โทร 082-6456465
อีเมล์ : chorphet@rnedu.go.th

นางนันท์นภัส สักขาพรม
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0993291945
อีเมล์ : nunpat_2014@gmail.com

นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 086-8785342
อีเมล์ : swk.wow@hotmail.com

นางสาวชิราภรณ์ หัตถา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0833896399
อีเมล์ : chiraphon@rnedu.go.th

นางสาวกนกพร นานอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0898684352
อีเมล์ : kanokporn@rnedu.go.th

นางสาวรัตนาพร หะวานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0896505228
อีเมล์ : rattanaporn@rnedu.go.th

นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 062-5636619
อีเมล์ : atcharavadee@esdc.go.th

นางสุภาวดี วสุวัต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0805463779
อีเมล์ : supawadee@rnedu.go.th

นางสาวจารินี อุ่นจิตร
พนักงานธุรการ
โทร. 0966538594
อีเมล์ : Kaewpao0909@gmail.com