คณะศึกษานิเทศก์

นายปรีชาพล ทองพลอย
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายษณกร เสนาะเสียง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางนันท์นภัส สักขาพรม
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชิราภรณ์ หัตถา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวกนกพร นานอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนาพร หะวานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสุภาวดี วสุวัต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจารินี อุ่นจิตร
พนักงานธุรการ