คณะศึกษานิเทศก์

นายปรีชาพล ทองพลอย
ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายษณกร เสนาะเสียง
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ

นางนันท์นภัส สักขาพรม
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ

นางสุภาวดี วสุวัต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจารินี อุ่นจิตร
พนักงานธุรการ