คณะผู้บริหาร

นายสุชีพ ช่วยแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นายกิตติภพ สระสงครามภู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง