ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มกราคม 2565
เบอร์โทร : 081-823-7453