"ยินดีต้อนรับ" กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) "นวัติวิถี ครูสอนดี สพป.ระนอง" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 11 มิ.ย. 64
เงื่อนไขลดเวลาการทำวิทยฐานะ ของข้าราชการครู ผอ. และศึกษานิเทศก์ (ว4/2564) ที่มา ก.ค.ศ 30 ม.ค. 64
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด ขอบคุณแหล่งที่มา : กคศ 30 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำชับของกระทรวงศึกษาธิการ 29 ม.ค. 64
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 29 ม.ค. 64
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 29 ม.ค. 64
แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 29 ม.ค. 64
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 28 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 28 ม.ค. 64
คู่มือแนวทางการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 04 มี.ค. 62
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา 2562 31 ก.ค. 64
รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching ของนางนันท์นภัส สักขาพรม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 30 เม.ย. 64
อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 19 เม.ย. 64
แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 26 ม.ค. 64
รูปแบบเสริมสร้างคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลระนอง โดยใช้นวัตกรรม " ๕ ป. MODEL" นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง 01 ก.ย. 63
รูปแบบเสริมสร้างคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลระนอง โดยใช้นวัตกรรม 06 ส.ค. 63
การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ศน.ปรีชาพล ทองพลอย 20 พ.ค. 62
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ศน.ปรีชาพล ทองพลอย 20 พ.ค. 62
คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่ความเข้มแข็ง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 01 ก.ย. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television: DLTV) ษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ 30 ก.ค. 61
Bolg วิชาการ งานนิเทศ
อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
2/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077-800-028  ต่อ 110
E-Mail : rng@esdc.go.th