ภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึ
( จำนวน 5 รูป / ดู 46 ครั้ง )
การพิจารณาคัดเลือก ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่
( จำนวน 4 รูป / ดู 67 ครั้ง )
งานเผยแพร่องค์ความรู้ และแสดงผลงานดีเด่น CODING ภาคใต้ CODING Achievement Awards
( จำนวน 5 รูป / ดู 64 ครั้ง )
การขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติ (RT/NT/O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการวัดและประเ
( จำนวน 4 รูป / ดู 72 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุก(Active Learning) ตามแนวทางการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด
( จำนวน 5 รูป / ดู 65 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เร
( จำนวน 5 รูป / ดู 102 ครั้ง )
นิเทศ ติดตามการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 – ม.3
( จำนวน 5 รูป / ดู 102 ครั้ง )
ประชุมการวางแผนการทำงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 108 ครั้ง )
ประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
( จำนวน 5 รูป / ดู 106 ครั้ง )
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ สพป.ระนอง
( จำนวน 11 รูป / ดู 266 ครั้ง )