ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 22/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 162376
Page Views 418796
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 515
เอกสารธุรการชั้นเรียน
ทะเบียนคำสั่ง Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 5351
ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 3138
ทะเบียนการเป็นวิทยากร Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2288
ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2601
ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 2890
การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.95 KB 2247
บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 6051
บันทึกการพัฒนาตนเองของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 4589
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 2495
บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1877
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 3344
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 3124
บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 2378
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 3769
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.23 KB 2304
ทะเบียนเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 2688
ทะเบียนโครงการประจำปี Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.55 KB 2315
ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 2576
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 1771
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.18 KB 2182
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 709.32 KB 3977
ต้นแบบเกียรติบัตร
แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 355.19 KB 2125
ID-Plan ครูผู้สอน
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 23002
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 12077
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 9615
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 9949
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 11350
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 9243
ID-Plan ผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 4815
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 3026
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 2719
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 2779
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 3247
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1472
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 1966
เล่มที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 4428
เล่มที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 944
เล่มที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 906
เล่มที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 933
เล่มที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 907
เล่มที่ ๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 967
เล่มที่ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 1084
คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ
คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 811
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 275
คู่มือการจัดสอบอ่านเขียน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 ครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.26 KB 556
คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ
คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 1386
ID-Plan ศึกษานิเทศก์
ปกหน้า Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.57 KB 1456
ปกหลัง Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 1016
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 1244
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 912
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 867
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 900
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 1196
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1034
id1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 1227
id2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 1047
เอกสารทั่วไป
ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2857
แบบ AAR โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 25 KB 403
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 302
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลคิดวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 88
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 63
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.36 KB 318
IDIOMS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 224
Proverbs Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 178
Adjectives Pictures Vocabulary Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 147
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 283
ข้อสอบโอเนตภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3 79
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Test Blueprint NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.73 KB 834
Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.78 KB 342
Test Blueprint O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.12 KB 165
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4
ึคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.24 KB 3846
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 313
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 1221
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 3438
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 2483
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 1298
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 161
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯดนตรี ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 5909
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 1239
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ป.6 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 230
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 139
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 159
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 198
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 256
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 226
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 223
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.14 KB 149
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.51 KB 194
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 190
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ม.3 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 190
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 194
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 179
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 310
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 179
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 372
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.33 KB 198
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.21 KB 600
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.13 KB 256
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.8 KB 195
ข้อสอบพัฒนาสมอง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 397
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 349
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 240
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 247
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 230
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 219
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพถายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 189
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 236
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 301
คู่มือการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 558
กระบวนการ PLC
เอกสารตัวอย่าง Logbook1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.02 KB 1288
เอกสารตัวอย่าง Logbook2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.52 KB 213
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา2560
โครงสร้างข้อสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.83 KB 149
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.17 KB 224
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 119
โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง60
1.ภาษาไทย ป.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 185.17 KB 141
2.ภาษาไทย ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 265.22 KB 147
3.คณิตศาสตร์ ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.45 KB 112
4.คณิตศาสตร์ ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.53 KB 109
5.ภาษาไทย ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 266 KB 85
6.คณิตศาสตร์ ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 45.09 KB 84
7.วิทยาศาสตร์ ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 42.11 KB 81
8.ภาษาไทย ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 63
9.คณิตศาสตร์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.15 KB 59
10.วิทยาศาสตร์ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 47.79 KB 56
11.สังคมศึกษา ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 58
12.ภาษาอังกฤษ ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.49 KB 57
13.ภาษาไทย ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.38 KB 53
14.คณิตศาสตร์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 50.45 KB 51
15.วิทยาศาสตร์ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.65 KB 51
16.สังคมศึกษา ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 38.21 KB 51
17.ภาษาอังกฤษ ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 49.02 KB 47
18.คู่มือการใช้โปรแกรมช่วยประมวลผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.93 KB 107
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕