ผู้บริหาร

นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2016
ปรับปรุง 05/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 135300
Page Views 355026
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 281
เอกสารธุรการชั้นเรียน
ทะเบียนคำสั่ง Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 5196
ทะเบียนการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 3075
ทะเบียนการเป็นวิทยากร Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.1 KB 2153
ทะเบียนการนำนักเรียนแข่งขันในโอกาสต่างๆ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2516
ทะเบียนอุปกรณ์สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.5 KB 2797
การนำวัสดุเหลือใช้มาจัดทำสื่อการเรียนการสอน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.95 KB 2173
บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.68 KB 5962
บันทึกการพัฒนาตนเองของครู Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.6 KB 4481
บันทึกการร่วมงานกับชุมชน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 2431
บันทึกการให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.06 KB 1798
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 3276
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 3057
บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 2318
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.51 KB 3686
บันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.23 KB 2241
ทะเบียนเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.48 KB 2613
ทะเบียนโครงการประจำปี Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.55 KB 2253
ทะเบียนนักเรียน ก่ง อ่อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 2509
ทะเบียนนักเรียนดีเด่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.52 KB 1722
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.18 KB 2120
รวมเอกสารธุรการชั้นเรียนครับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 709.32 KB 3819
ต้นแบบเกียรติบัตร
แบบเกียรติบัตร อบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 355.19 KB 2031
ID-Plan ครูผู้สอน
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 11748
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 6686
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 5771
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 6167
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 6670
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 5395
ID-Plan ผู้บริหาร
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 3125
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 2085
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 1916
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 1938
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง ผอ. Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2232
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 1424
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่มที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 1907
เล่มที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 4381
เล่มที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 896
เล่มที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 852
เล่มที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 887
เล่มที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 856
เล่มที่ ๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 905
เล่มที่ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 1002
คู่มือจัดสอบต่างๆ /คู่มือครูจัดกิจกรรมต่างๆ
คู่มือสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 748
คู่มือการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 206
คู่มือการจัดสอบอ่านเขียน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 ครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 549.26 KB 139
คู่มือครู อบรมพัฒนา ต่างๆ
คู่มืออบรมพัฒนาครูและบุคลากร TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 1321
ID-Plan ศึกษานิเทศก์
ปกหน้า Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.57 KB 937
ปกหลัง Unkown Document ขนาดไฟล์ 214.37 KB 686
เอกสารหมายเลข1 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 791
เอกสารหมายเลข2 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 608
เอกสารหมายเลข3 Word Document ขนาดไฟล์ 154.5 KB 591
เอกสารหมายเลข4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 605
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 804
แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 674
id1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 799
id2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.6 KB 667
เอกสารทั่วไป
ร่างการจัดทำปฏิทินการเรียนการสอน 200 วัน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 2702
แบบ AAR โรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 25 KB 306
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 230
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลคิดวิเคราะห์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 19
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 16
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกียวกับป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 739.36 KB 252
IDIOMS Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 148
Proverbs Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 135
Adjectives Pictures Vocabulary Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 102
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 52
ข้อสอบโอเนตภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3 35
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Test Blueprint NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.73 KB 607
Test Blueprint O-NET ป.6 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.78 KB 298
Test Blueprint O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.12 KB 122
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4
ึคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 987.24 KB 3395
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 174
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 161
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 133
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 161
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 116
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 100
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯดนตรี ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 1085
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 110
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ป.6 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 171
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 99
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 120
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 161
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 186
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.76 KB 170
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 161
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.14 KB 114
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.51 KB 132
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.21 KB 138
ข้อสอบโอเน็ตปี 2558 ชั้น ม.3 พร้อม เฉลย
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 126
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 135
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 116
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 187
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 119
เฉลยภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 301
เฉลยสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.33 KB 134
เฉลยภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.21 KB 410
เฉลยคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.13 KB 185
เฉลยวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.8 KB 137
ข้อสอบพัฒนาสมอง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 318
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 276
แบบทดสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 171
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.1-ป.3 188
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ป.4-ป.6 171
กระดาษคำตอบข้อสอบพัฒนาสมอง ม.1-ม.3 158
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพถายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 133
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 162
แนวทางการเขียนรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา 216
คู่มือการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 316
กระบวนการ PLC
เอกสารตัวอย่าง Logbook1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.02 KB 1036
เอกสารตัวอย่าง Logbook2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.52 KB 142
โครงสร้างข้อสอบ NT , O-NET ปีการศึกษา2560
โครงสร้างข้อสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.83 KB 105
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.17 KB 177
โครงสร้างข้อสอบ (Test blue-Print) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.53 KB 80
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. -๗๗๘๔-๘๔๐๕