ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ก.พ. 65 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564
สุภาพ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
12 ก.พ. 65 สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2564 ป.6
สุภาพ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา