ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ค. 65 สอบคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ศึกษานิเทศก์ทุกคน
18 ก.ค. 65 ประชุมสื่อสารการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ศึกษานิเทศก์ทุกคน